Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES STRONY INTERNETOWEJ BILLECTAFINANCE.PL

 

CZĘŚĆ OGÓLNA

 

§ 1.

Zakres polityki

1 .Niniejsza Polityka prywatności oraz plików cookies strony internetowej billectafinance.pl:

 1. zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, w związku z korzystaniem przez Użytkowników strony ze Strony internetowej lub Usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej;
 2. określa zasady wykorzystywania przez Administratora plików cookies w związku z korzystaniem przez Użytkowników strony ze Strony internetowej.
 3. w zakresie części II Polityki („Polityka prywatności”), Polityka wypełnia obowiązek informacyjny Administratora względem Użytkowników strony określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia, będących osobami fizycznymi.
 4. w zakresie części III Polityki („Polityka plików cookies”), Polityka wypełnia obowiązek informacyjny określony w art. 173 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r., poz. 1954).

§ 2.

Definicje

 

1. Poniżej wskazane pojęcia użyte w dalszej części Polityki należy rozumieć następująco:

 1. Administrator – oznacza Billecta Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (poprzednio: Credstep Funds Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 23/10, 81-372 Gdynia, wpisanej do KRS pod nr 0000742541, REGON: 380860917, NIP: 6793172324, adres e-mail:kontakt@billectafinance.pl, numer telefonu: . (+48) 695 086 444 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik);
 2. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje, za pomocą których Administrator może zidentyfikować Użytkownika strony. Danymi osobowymi są w szczególności informacje przekazane przez Użytkownika strony Administratorowi na etapie rejestracji na Stronie internetowej, jak również Pliki cookies;
 3. Pliki cookies – dane informatyczne w formie plików tekstowych, tworzone i zapisywane w urządzeniu końcowym (np. komputer, telefon) Użytkownika strony w związku z korzystaniem przez Użytkownika strony ze Strony internetowej;
 4. Polityka – oznacza niniejszą Politykę prywatności oraz plików cookies strony internetowej billectafinance.pl;
 5. Regulamin – oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Billecta Finance sp. z .o.o.;
 6. Rozporządzenie – oznacza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 7. Strona internetowa – oznacza stronę internetową znajdującą się pod adresem www.billectafinance.pl należącą do Administratora;
 8. Usługi – oznacza usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej określone w Regulaminie;
 9. Użytkownik strony – oznacza osobę fizyczną korzystającą ze Strony internetowej lub Usług oferowanych przez Administratora.

2. Pojęcia pisane wielką literą niezdefiniowane w § 2 ust. 1 Polityki mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 3

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Strony internetowej jest spółka Billecta Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (poprzednio: Credstep Funds Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 23/10, 81-372 Gdynia, wpisanej do KRS pod nr 0000742541, REGON: 380860917, NIP: 6793172324`

§ 4.

Inspektor ochrony danych

 

Administrator nie wyznaczył Inspektora ochrony danych.

§ 5.

Cele przetwarzania Danych osobowych

 

Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe w następujących celach:

 1. świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkownika strony Usług określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
 2. prowadzenia przez Administratora własnych działań marketingowych na podstawie zgody Użytkownika strony (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
 3. udostępnianie przez Administratora Danych osobowych w celach marketingowych zaufanym partnerom biznesowym Administratora na podstawie zgody Użytkownika strony (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
 4. realizacji przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów wskazanych w § 6 Polityki (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 5. spełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa krajowego lub Unii Europejskiej, w szczególności przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia).

§ 6

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia):
obsługa reklamacji składanych przez Użytkownika strony:

 1. badanie satysfakcji Użytkownika strony w związku ze świadczeniem Usług przez Administratora;
 2. analizowanie przez Administratora ruchu na Stronie internetowej w celu poprawy jakości funkcjonowania Strony internetowej, dla celów statystycznych, diagnostycznych i analitycznych, jak również zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Strony internetowej;
 3. ustalania, zabezpieczania i dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń wobec Użytkownika strony związanych ze świadczeniem Usług, jak również obrony przez Administratora przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika strony;
 4. stosowania przez Administratora wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa;
 5. przesyłanie przez Administratora Danych osobowych w ramach grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

§ 7

Informacja o odbiorcach Danych osobowych lub kategoriach odbiorców Danych osobowych

 

 1. Odbiorcami Danych osobowych będą następujące podmioty:
 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.;
 2. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.;
 3. CRIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;
 4. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;
 5. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.;
 6. Dotpay sp. z o.o.;
 7. Kontomatik sp. z o.o.;
 8. Amazon Web Services EMEA SARL z siedzibą w Luksemburgu;
 9. podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, to jest na dzień wprowadzenia Polityki: Billecta Finans AB z siedzibą w Szwecji oraz Savelend Sweden AB z siedzibą w Szwecji.

2. Ponadto odbiorcami Danych osobowych będą podmioty z poniższych kategorii:

 1. zaufani partnerzy biznesowi Administratora, z którymi Administrator współpracuje, łącząc usługi oferowane przez Administratora lub usługi oferowane przez partnerów biznesowych;
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu doręczania korespondencji, usługi informatyczne, usługi marketingowe, usługi komunikacyjne i analityczne, usługi
 3. płatnicze oraz usługi telefonicznej obsługi Użytkownika strony;
 4. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-finansowe, usługi prawne lub usługi konsultingowe;
 5. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa podmioty lub organy, w szczególności sądy, organy ochrony prawnej, organy nadzoru.

 

§ 8

Informacja o zamiarze przekazania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodzowej

 

 1. W celu świadczenia wysokiego poziomu Usług Administrator może zlecić wykonanie poszczególnych czynności lub zadań podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Na dzień wprowadzenia niniejszej Polityki Administrator nie zamierza jednak przekazywać Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Administrator nie zamierza w żadnym czasie przekazywać Danych osobowych do organizacji międzynarodowych.

§ 9

Okres, przez który Dane osobowe będą przechowywane

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów, w związku z którymi istnieje konieczność przechowywania Danych osobowych.
 2. W zakresie:
 1. świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkownika strony Usług określonych w Regulaminie (§ 5 pkt 1 Regulaminu; art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia) – Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia świadczenia Usług. Po tym okresie Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów prawa;
 2. prowadzenia przez Administratora własnych działań marketingowych na podstawie zgody Użytkownika strony (§ 5 pkt 2 Regulaminu; art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) – Dane osobowe będą przechowywange przez Administratora do czasu odwołania przez Użytkownika strony zgody na takie przetwarzanie lub do końca okresu związania Użytkownika strony oraz Administratora postanowieniami Regulaminu (zgodnie z postanowieniami Regulaminu);
  udostępniania przez Administratora Danych osobowych w celach marketingowych zaufanym partnerom biznesowym Administratora na podstawie zgody Użytkownika strony (§ 5 pkt 2
 3. Regulaminu; art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) – Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu odwołania przez Użytkownika strony zgody na takie przetwarzanie lub do końca okresu związania Użytkownika strony oraz Administratora postanowieniami Regulaminu (zgodnie z postanowieniami Regulaminu);
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (§ 5 pkt 4 w zw. z § 6 Regulaminu; art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), to jest:

a) obsługi reklamacji składanych przez Użytkownika strony – Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Użytkownika strony wobec Administratora;

b) badania satysfakcji Użytkownika strony w związku ze świadczniem Usług przez Administratora – Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do końca okresu związania Użytkownika strony oraz Administratora postanowieniami Regulaminu lub do czasu wniesienia przez Użytkownika strony sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Danych osobowych przez Administratora;

c) analizowanie przez Administratora ruchu na Stronie internetowej w celu poprawy jakości funkcjonowania Strony internetowej, dla celów statystycznych, diagnostycznych i analitycznych, jak również zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Strony internetowej – Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do końca okresu związania Użytkownika strony oraz Administratora postanowieniami Regulaminu lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sstrony sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Danych osobowych przez Administratora i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

d) ustalania, zabezpieczania i dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń wobec Użytkownika strony związanych ze świadczeniem Usług, jak również obrony przez Administratora przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika strony – Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora wobec Użytkownika strony lub roszczeń Użytkownika strony wobec Administratora;

e) stosowania przez Administratora wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, audytu i doradztwa – Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do końca okresu związania Użytkownika strony oraz Administratora postanowieniami Regulaminu lub do czasu wniesienia przez Użytkownika strony sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Danych osobowych przez Administratora pod warunkiem, że nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

f) przesyłanie przez Administratora Danych osobowych w ramach grupy kapitałowej, do której należy Administrator – Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do końca okresu związania Użytkownika strony oraz Administratora postanowieniami Regulaminu lub do czasu wniesienia przez Użytkownika strony sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Danych osobowych przez Administratora pod warunkiem, że nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

5. spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (§ 5 pkt 5 Regulaminu; art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia) – do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

§ 10

Informacja o prawie Użytkownika strony do żądania od Administratora dostępu do Danych osobowych

 

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do treści Danych osobowych, to jest prawo do informacji, czy Administrator przetwarza Dane osobowe oraz jeżeli ma to miejsce, uzyskania informacji w zakresie:

 1. celu przetwarzania;
 2. kategoriach przetwarzanych Danych osobowych;
 3. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców Danych osobowych;
 4. planowanych okresach przetwarzania Danych osobowych lub kryteriach ustalania tych okresów;
 5. prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych osobowych;
 6. prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 11

Informacja o prawie Użytkownika strony do żądania od Administratora sprostowania Danych osobowych

 

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora sprostowania Danych osobowych w przypadku, gdy są nieprawidłowe, w szczególności uzupełnienia Danych osobowych.

§ 12

Informacja o prawie Użytkownika strony do żądania od Administratora usunięcie Danych osobowych

 

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora usunięcia Danych osobowych w przypadkach, gdy:

 1. dalsze przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora nie jest konieczne do realizacji celów przetwarzania Danych osobowych, o których mowa w § 5 Polityki;
 2. Użytkownik strony cofnął zgodę na przetwarzanie Danych osobowych w przypadkach, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3 Polityki;
 3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Danych osobowych, przy czym w przypadku, o którym mowa w:

a) § 6 pkt 2 w zw. z § 9 ust. 4 lib. b) Polityki – Administrator natychmiast przestanie przetwarzać Dane osobowe w tym celu;
b) § 6 pkt 1, 3, 4, 5, 6 Polityki – Administrator przestanie przetwarzać Dane osobowe, o ile nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Danych osobowych przez Administratora;

4. Dane osobowe były przetwarzanie niezgodnie z prawem.

§ 13

Informacja o prawie Użytkownika strony do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Danych osobowych

 

Użytkownik strony ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy:

 1. Użytkownik strony kwestionuje prawidłość Danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłość tych kwestionowanych Danych osobowych;
  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik strony sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania przez Administratora;
 2. Administrator nie potrzebuje już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale Dane osobowe są potrzebne Użytkownikowi strony do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. Użytkownik strony wniósł sprzeciw co do dalszego przetwarzania Danych osobowych (w przypadkach wskazanych w § 6 pkt 1, 3, 4, 5 oraz 6 Polityki) – do czasu stwierdzenia przez
 4. Administratora, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika strony.

§ 14

Informacja o prawie Użytkownika strony do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych przez Administratora

 

 1. Użytkownik strony ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych:

1) w przypadkach, o których mowa w § 6 Polityki (realizowanie przez Administratora prawnie uzasadnionych interesów Administratora);
2) w przypadku profilowania Danych osobowych – podejmowaniu przez Administratora zautomatyzowanej decyzji w indywidualnym przypadku Użytkownika strony.

2. przypadku wniesienia przez Użytkownika strony sprzeciwu wobec profilowania Danych osobowych – podjęciu przez Administratora zautomatyzowanej decyzji w indywidualnym

przypadku Użytkownika strony, Użytkownik strony jest uprawniony do:

1) żądania od Administratora indywidualnego rozpatrzenia przypadku Użytkownika strony;
2) wyrażenia własnego stanowiska przez Użytkownika strony;
3) zakwestionowania decyzji Administratora podjętej w oparciu o profilowanie.

3. Z uwagi na okoliczność, że prowadzenie przez Administratora w stosunku do Użytkownika strony własnych działań marketingowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika strony poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola („checkbox”) na Stronie internetowej (§ 5 pkt 2 Polityki; art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia), nie zaś na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownik strony nie jest uprawniony do złożenia sprzeciwu wobec dalszego prowadzenia marketingu własnego przez Administratora, natomiast jest w każdym czasie uprawniony do wycofania zgody na takie dalsze prowadzenia własnych działań marketingowych przez Administratora.

§ 15

Informacja o prawie Użytkownika strony do przenoszenia Danych osobowych

 

 1. Użytkownik strony ma prawo do otrzymania od Administratora Danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, jak również do przesłania tych Danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, bez przeszkód ze strony Administratora.
 2. W wykonaniu uprawnienia Użytkownika strony określonego w § 15 ust. 1 Polityki, Użytkownik strony ma również prawo do żądania od Administratora, aby Dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi, z uwzględnieniem ewentualnych ograniczeń technicznych.

§ 16

Informacja o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych osobowych

 

 1. W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych osobowych odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody Użytkownika strony (§ 5 pkt 2 i 3 Polityki), Użytkownik strony jest uprawniony do cofnięcia takiej zgody na przetwarzanie Danych osobowych w dowolnym momencie.
 2. Wycofanie przez Użytkownika strony zgody na przetwarzanie Danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Administratora Danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 17

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 1. Użytkownik strony jest uprawniony do wniesienia w każdym czasie skargi do organu nadzorczego.
 2. Właściwym organem nadzorczym w sprawach zgodnie z prawem przetwarzania Danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 18

Informacja, czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy

 

Podanie przez Użytkownika strony Danych osobowych jest warunkiem świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika strony. Konsekwencją niepodania przez Użytkownika strony Danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika strony.

§ 19

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

 

1. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu:

1) w związku ze świadczeniem przez Administratora na rzecz Użytkownika określonych w Regulaminie (art. 5 pkt 1 Polityki);
2) w celu prowadzenia przez Administratora własnych działań marketingowych – na podstawie zgody Użytkownika strony (art. 5 pkt 2 Polityki).

2. W przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 1 Polityki, Dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu skorzystania przez Administratora ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w szczególności w zakresie przedstawienia Użytkownika strony odpowiedniej oferty Usług.

3. W przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 2 Polityki, Dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu jak najlepszego dostosowania własnych działań marketingowych Administratora, w tym na jak najlepszym dostosowaniu oferty Usług oferowanych przez Administratora do potrzeb Użytkownika strony, przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Użytkownika strony.

4. W przypadku profilowania Danych osobowych w oparciu o § 19 ust. 1 pkt 1 lub 2, Użytkownik strony jest uprawniony do:

1) żądania od Administratora indywidualnego rozpatrzenia przypadku Użytkownika strony;
2) wyrażenia własnego stanowiska Użytkownika strony;
3) zakwestionowania decyzji Administratora podjętej w oparciu o profilowanie.

5. Ponadto w zakresie, w jakim przetwarzanie Danych osobowych, w tym profilowanie Danych osobowych, odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody Użytkownika strony § 5 pkt 2 Polityki), Użytkownik strony jest uprawniony do cofnięcia takiej zgody na przetwarzanie Danych osobowych w dowolnym momencie. Postanowienia § 16 ust. 2 Polityki stosuje się odpowiednio.

§ 20

Informacja o zamiarze przetwarzania Danych osobowych w innym celu niż cel, w którym Dane osobowe zostały zebrane

 

Administrator nie zamierza przetwarzać Danych osobowych w innym celu niż cel, w którym Dane osobowe zostały zebrane.

 

III. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

§ 21

Informacje ogólne

 

 1. W ramach funkcjonowania Strony internetowej Administrator korzysta z Plików cookies.
 2. Pliki cookies służą identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik strony, podczas korzystania ze Strony internetowej.

§ 22

Zasady korzystania z Plików cookies przez Administratora

 

 1. Administrator może korzystać z Plików cookies jedynie po wcześniejszym poinformowaniu Użytkownika strony o korzystaniu przez Administratora z Plików cookies oraz uzyskaniu zgody Użytkownika strony.
 2. Administrator informuje Użytkownika stronyo korzystaniu na Stronie internetowej z Plików cookies poprzez umieszczenie stosownej informacji w dolnej części Strony internetowej.
 3. Użytkownik strony wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z Plików cookies poprzez:

1) naciśnięcie na pole „Akceptuję pliki cookies” – zgoda wyraźna;

2) poprzez dalsze korzystanie ze Strony internetowej pomimo niezaznaczenia pola „Akceptuję pliki cookies” – zgoda dorozumiana.

§ 23

Rodzaje Plików cookies wykorzystywane przez Administratora

 

W ramach funkcjonowania Strony internetowej Administrator korzysta z poniżej wskazanych Plików cookies oraz wykorzystuje Pliki cookies w poniżej wskazanych celach.

Z Plików cookies korzystają również partnerzy biznesowi Administratora.

Rodzaj plików cookies Cel wykorzystania plików cookies

Własne Pliki cookes Administratora

Identyfikacja sesji przeglądarki internetowej Zbierane w celu utrzymania stanu bieżącego sesji przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik strony podczas przeglądania Strony internetowej, w tym podczas procesu aplikowania o daną Usługę.

Identyfikacja użytkownika Zbierane w celu umożliwienia dostępu do Danych osobowych znajdujących się w Profilu.

Stan zalogowania

Zbierane w celu śledzenia, czy podane przez Użytkownika strony dane są poprawne.

Śledzenie podmiotów partnerskich Zbierane w celu informowania Administratora, że Użytkownik strony trafił na Stronę internetową poprzez jednego z partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem. Jest to również osiągane poprzez użycie unikatowego identyfikatora w opisie adresu URL, gdy Użytkownik strony odwiedza Stronę internetową.

Zewnętrzne Pliki cookies zamieszczane przez partnerów biznesowych Administratora

Wydajnościowe i analityczne pliki cookies Zbierane w celu uzyskania informacji o Użytkowniku strony, aktywności Użytkownika strony podczas przeglądania Strony internetowej i sposobie, w jaki Użytkownik strony korzysta ze Strony internetowej, w tym informacje takie jak liczba użytkowników Strony internetowej, skąd pochodzą i jakie strony odwiedzają. Administrator wykorzystuje te informacje w celach analitycznych, aby zrozumieć zachowania użytkowników Strony internetowej oraz możliwość lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników oraz w celu odpowiedniego dopasowania kierowanych do użytkowników informacji na Stronie internetowej oraz poza stroną internetową.

Śledzenie reklam Zbierane w celu analizy, jak reklama zamieszczona na innych stronach internetowych oddziaływuje na Użytkownika strony zanim trafi do Serwisu oraz o preferencjach Użytkownika strony w zakresie reklamy. Informacje te pomagają Administratorowi na dostosowanie reklam do zainteresowań Użytkownika strony, kontrolowanie ile razy wyświetlana jest dana reklama oraz mierzenie efektywności kampanii reklamowych.

Testowanie strony Zbierane w celu pokazania Użytkownikowi strony różnych wersji tej samej Strony internetowej lub jej zawartości, mierzenia, która wersja wypada lepiej oraz decydowania, którą wersję pokazać Użytkownikowi strony. Wersje są wybierane losowo i Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora.

Clickstream Zbierane w celu zidentyfikowania stron internetowych odwiedzanych przez Użytkownika strony podczas bieżącej sesji przeglądarki internetowej.

§ 24

Prawa Użytkownika strony w związku z korzystaniem z Plików cookies

 

 1. Użytkownik strony jest uprawniony w każdym czasie do odmowy dostarczania Administratorowi oraz partnerom biznesowym Administratora informacji wskazanych w § 23 Polityki. Użytkownik strony może to uczynić poprzez:

1) usunięcie zapisanych Plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika strony;

2) zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik strony, określając warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Plików cookies przez Administratora lub partnerów biznesowych Administratora.

2. Brak zgody Użytkownika strony na wykorzystywanie Plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności Strony internetowej nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Strony internetowej zalecane jest wyrażenie przez Użytkownika strony zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do Plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika strony.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 25

 

 1. Polityka w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 04 grudnia 2018 r.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki i o zmianach tych poinformuje Użytkownika strony 7 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany będą mogły być wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1) zmiany rodzaju lub formy świadczonych przez Administratora Usług, o ile zmiany nie naruszają interesów Użytkownika strony;
2) wprowadzenia przez Administratora do oferty nowych usług;
3) wprowadzenia przez Administratora nowych rozwiązań technicznych lub informatycznych, mających związek z zawieraniem, rozwiązywaniem lub wykonywaniem Regulaminu, w tym świadczeniem Usług, o ile zmiany nie naruszają interesów Użytkownika strony;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Administratora;
5) zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek wydanych orzeczeń przez sądy lub trybunały, wydanych decyzji administracyjnych przez właściwe organy administracyjne, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisję Nadzoru Finansowego, Rzecznika Finansowego, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej; wydania nowych lub zmianę dotychczasowych rekomendacji, dobrych praktyk lub zaleceń wydanych przez właściwe organy administracji, urzędy lub zrzeszenia branżowe działające w obszarze działalności gospodarczej Administratora.

3. W przypadku zmiany Polityki, informacja o zmianie zostanie przesłana Użytkownikowi strony w formie wiadomości elektronicznej email wraz z informacją o dniu wprowadzenia nowej treści Polityki, a nowa Polityka zostanie umieszczona przez Administratora na Stronie internetowej.

4. W sprawach nieuregulowanych w Polityce mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.